Pályázati felhívás – Szakmai, tudományos ösztöndíjra
KRE BTK 2017/2018. tanév tavaszi félév


A KRE SzMSz. III. 2. sz. melléklet – Hallgató támogatásokról és díjakról szóló szabályzat (Htjsz.) 24-28. §§-i alapján a Bölcsészettudományi Kar dékánja

pályázati felhívást

tesz közzé szakmai, tudományos ösztöndíjra.

1. Kik pályázhatnak:

Teljes idejű (nappali)
     -    alapképzésben,
     -    egységes, osztatlan képzésben,
     -    mesterképzésben,
     -    felsőoktatási szakképzésben,
     -    doktori képzésben
részt vevő, a 2017/2018. tanév őszi félévében aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező állami ösztöndíjas (államilag támogatott), vagy önköltséges (költségtérítéses) hallgató részesülhet, aki 2017/2018. tanév őszi és a 2017/2018. tanév tavaszi félévében a tantervi követelményeken túlmutató (tudományos, művészeti) tevékenységet végzett.


2. Pályázatok leadásának határideje, helye, összege:

A ösztöndíj jelentkezés alapján nyújtható.

Pályázat leadási határideje:

2018. március 19. 14:00 óra

Pályázat leadási helyszíne:

KRE BTK Dékáni Hivatal
(1088 Budapest, Reviczky u. 4. 1. em. 106. ajtó)

Ösztöndíj összege:

5.000 Ft - 25.000 Ft/hónap

Az ösztöndíjban részesíthető hallgatók létszámát és az ösztöndíj egy főre jutó összegét a pályázók létszáma és a keretösszeg figyelembevételével a pályázatot elbíráló bizottság állapítja meg.

3. Kizáró okok

-    A hallgató nem teljes idejű képzésben vesz részt (levelező tagozat);
-    A hallgató hallgatói jogviszonya a 2017/2018. tanév tavaszi félévében nem aktív.


4. Elbírálás szempontrendszere:

1.  Publikációk, szakmai előadások max. 30 pont
2. Kiemelkedő nyelvtudás max. 10 pont
3. TDK tevékenység, kari tudományos műhelyben végzett munka max. 25 pont
4. Demonstrátori munka (oktatásban, tanszéki munkában közreműködés) max. 15 pont
5. Szakmai önkéntes munka max. 10 pont
6. Egyéb szakmai/tanulmányi versenyeken való részvétel max. 10 pont


5. A nyertes pályázók listájának közzététele:

2018. március 28.

Hiánypótlásra nincs lehetőség!


A beérkezett pályázatokat a dékánból és dékánhelyettesekből, valamint a kari HÖK elnök és a jogi és igazgatási kari igazgatóból álló 6 fős bizottság bírálja el.  

Csak azok a hallgatók részesülhetnek támogatásban, akik a pályázatukat határidőben, formai szempontból az előírásoknak megfelelően nyújtották be.

A bíráló bizottság döntésével szemben jogorvoslatnak, fellebbezésnek helye nincs!

Pályázati adatlap az alábbi linken érhető el:
(KRE BTK nyitóoldal -> HALLGATÓINKNAK -> Hallgatói pályázatok -> Szakmai, tudományos ösztöndíj)
http://www.kre.hu/btk/images/doc/szakmai_tudomanyos_osztondij_adatlap_2018_tavasz.pdf

További információk hatályos Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzatában (SzMSz. III.2. számú melléklet) találhatóak. A szabályzat elérhető az alábbi linken:
http://www.kre.hu/portal/index.php/home/szabalyzatok.html

Abban az esetben, ha a hallgató jogviszonyában, munkarendjében az aktuális félévben olyan változás következik be, amely az ösztöndíjra való jogosultságát érinti, akkor a jogosultsága a félév elejéig visszamenőleg megszűnik. A hallgató köteles a jogosultság megszűnését követő 8 napon belül a jogosulatlanul utalt ösztöndíjat teljes egészében visszafizetni.

Ha a hallgató ösztöndíjra jogosult, majd tagozatváltási vagy passziválási kérelmet terjeszt elő, melyet a Tanulmányi Bizottság jóváhagy, a Neptunban a passzív státusz, vagy a tagozatváltás rögzítésére csak akkor kerülhet sor, ha a hallgató visszafizette a részére korábban már kiutalt ösztöndíjat.

Kelt: Budapest, 2018. február 22.


Dr. habil. Sepsi Enikő, s.k.
dékán

Következő események


Összes esemény

Nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Youtube